ALGEMENE VOORWAARDEN BART & BITES BEILEN

Artikel 1 – Begrippen

Bart & Bites: Bart & Bites

Contractant: de (rechts)persoon die voor zichzelf en of voor anderen met Bart & Bites een overeenkomst sluit tot deelname aan/bezoek van (activiteiten van) Bart & Bites.

Klant: de persoon die al dan niet door tussenkomst van een contractant aan activiteiten van Bart & Bites deelneemt dan wel Bart & Bites bezoekt.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Bart & Bites sluit, alsmede op elke deelname aan één van de faciliteiten van Bart & Bites. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3- Garantieaantallen

Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden tenminste de kosten voor het minimum aantal afnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen zijn in de overeenkomsten per faciliteit opgenomen.


Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit.

4.2 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien. (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is bindend.

4.3 In geval van betaling achteraf heeft Bart & Bites het recht administratiekosten in rekening te brengen

4.4 Een (digitale) Bart & Bites cadeaubon is 1 jaar na uitgifte geldig en is niet inwisselbaar voor geld.

 
Artikel 5 – Wanbetaling

5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven bindende termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval is de afnemer per vervaldatum van de bindende termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd.

5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd.


Artikel 6 – Annulering

6.1 Als de overeengekomen activiteiten niet (volledig) kunnen doorgaan doordat zij door toedoen van de klant te laat beginnen, komt dat voor rekening van de klant.


Artikel 7 – Veiligheid

7.1 Het betreden van de faciliteiten van Bart & Bites geschiedt op eigen risico.

7.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Bart & Bites hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.

7.3 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Bart & Bites op te volgen.

7.4 Elke deelnemer verklaart fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.


Artikel 8- Aansprakelijkheid Bart & Bites

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Bart & Bites voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.

8.2 In het geval Bart & Bites toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid afnemer

9.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Bart & Bites en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Bart & Bites en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Bart & Bites bevonden.

9.2 Afnemer vrijwaart Bart & Bites voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Bart & Bites bevonden.

Artikel 10 – Beeldmateriaal
Deelnemers aan activiteiten of events bij Bart & Bites geven tot wederopzegging toestemming voor het gebruik en delen van beeldmateriaal en doen afstand van personality rights ten behoeve van commerciële en promotionele activiteiten van Bart & Bites.


Artikel 11 – Klachten

11.1 Ondanks alle zorg van Bart & Bites kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de manager of een van de medewerkers te worden gemeld.

11.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Bart & Bites te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.


Artikel 12- Toepasselijk recht, bevoegde recht

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Bart & Bites is Nederlands recht van toepassing.